Cynthia C.
Cynthia C. Mimi is already enjoying our new chair! Thanks, Joybird!